Obchodní podmínky Anré

Sdílet

při prodeji zboží

prodávajícím:
Lukáš Studihrad
U Mehhiru V 251,252 25 Zbuzany
IČO: 71080465

1. ÚVOD

Tyto obchodní podmínky upravují prodej zboží prodávajícím kupujícímu, a to formou osobní, telefonickou
nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 1. Definice některých pojmů
  1. kupující – třetí osoba (zákazník), která má zájem koupit si od prodávajícího zboží.
   Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující podnikatel
   (který není spotřebitelem).
  2. kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
   obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje
   výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo
   službami.
  3. kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá
   služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  4. smlouva – kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží prodávajícím kupujícímu..
  5. zboží – pekařské a cukrářské výrobky, případně další zboží nebo výrobky, které nabízí k
   prodeji prodávající v rámci své podnikatelské činnosti.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Prostřednictvím internetových stránek prodávajícího
  1. Na internetových stránkách prodávajícího www.anre-makronky.cz je v sekci
   “makronky” či “dorty” uveden seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. V
   případě zájmu kupujícího o nabízené zboží v internetovém obchodě kupující vyplní
   požadované související služby a klikne kupující na odkaz „vložit do košíku“.
  2. Pro dokončení objednávky je kupující povinen vyplnit požadované údaje v
   objednávkovém formuláři a tento elektronicky odeslat prostřednictvím internetových
   stránek prodávajícího.
  3. Kupující má možnost před dokončením objednávky zboží z košíku odstranit nebo měnit
   jeho množství. V košíku se zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží,množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží a dalších souvisejících služeb.
  4. Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu dodání
   zboží a adresy dodání zboží.
  5. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
  6. Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím emailové zprávy. Prodávající potvrdí objednávku uskutečněnou v pracovních dnech v době od 8 do 16 hod. do 24 hod. od odeslání objednávky kupujícím. Objednávku odeslanou mimo uvedenou dobu prodávající potvrdí do 24 hod. od nejbližšího následujícího pracovního dne. Za potvrzení lze považovat e-mail se shrnutím objednávky kupujícího s výčtem zboží, ceny zboží, úplnými kontaktními údaji kupujícího a způsobu doručení zboží.
  7. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. V případě, že je vyžadována záloha na kupní cenu, je kupní smlouva uzavřena až potvrzením objednávky prodávajícím a zaplacením zálohy kupujícím.
  8. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.
  9. Pro vyloučení všech pochybností prodávající vylučuje pro účely uzavírání smlouvy ustanovení § 1740 odst. 3 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající tak nepřijímá jakékoliv odchylky, úpravy nebo dodatky k nabídce.
  10. Kupující je oprávněn započíst vzájemné pohledávky, pohledávky za prodávajícím postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
 2. Telefonicky
  1. V případě telefonické prodávajícího je kupující povinen dodržovat pokyny prodávajícího a sdělit všechny prodávajícím požadované údaje.
  2. Potvrzení objednávky prodávajícím se zpravidla uskutečňuje okamžitě.
  3. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva.
  4. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek pro uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího se použijí obdobně.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající je povinen dodat zboží podle potvrzené objednávky.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, v případě dovozu včetně ceny za dopravu.
 3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, doplněné o telefonické spojení a e-mailovou adresu. Kupující je odpovědný za uvedení správných a úplných údajů. V případě uvedení nesprávných údajů odpovídá kupující prodávajícímu za vzniklou škodu.
 4. Kupující je povinen dodržovat skladovací podmínky stanovené pro zboží.
 5. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při objednávce jsou důvěrné. Prodávající prohlašuje, že tyto osobní údaje nebude sdělovat žádné třetí osobě.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetí zboží.
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku a nedodat objednané zboží, pokud kupující nezaplatí zálohu, je-li požadována, či v případě pozdního objednání, či z důvodů naplnění výrobní kapacity prodávajícího, z důvodu nejasných nebo neúplných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. O této skutečnosti, pokud je to reálně možné, bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.
 8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat již potvrzenou objednávku) při objednání dortů, a to nejméně 10 dní před termínem dodání zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část.
 9. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy ve lhůtě kratší než 10 dní před dodáním zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu stornopoplatek, a to v následující výši:
  1. odstoupení od smlouvy 9-7 dní před dodáním zboží – poplatek 50% z kupní ceny,
  2. odstoupení od smlouvy 6-4 dní před dodáním zboží – poplatek 65% z kupní ceny,
  3. odstoupení od smlouvy 3-2 dny před dodáním zboží – poplatek 85% z kupní ceny,
  4. odstoupení od smlouvy 1 den před dodáním zboží – poplatek 100% z kupní ceny,
  5. Bližší informace je možné získat na e-mailu: info@anre.cz nebo na tel: +420 723 964 110.

4. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY (jak se bude platit a jak budeme dodávat?)

 1. Platební podmínky
  1. Zboží je možné kupujícím uhradit následujícími způsoby:
   1. v hotovosti při převzetí zboží – hotovost přebírá od kupujícího dopravce, pracovník prodávajícího.
   2. v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.
   3. platební kartou přes platební bránu GoPay při objednání na webových stránkách.
   4. převodem na účet prodávajícího.
 2. Dodací podmínky
  1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce.
  2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.
  3. Dopravu objednaného zboží zajišťuje prodávající v Hlavním městě Praha.
  4. Cena dopravy v uvedené lokalitě činí 79,- Kč za jednu dovážku objednaného zboží, v případě objednávky za více než 2 000 Kč je doprava v uvedených lokalitách zdarma.
  5. Doprava mimo uvedené lokality je možná po telefonické domluvě s prodávajícím. V takovém případě činí cena dopravy 10,- Kč/km.
  6. Kupující je povinen vyplnit termín dodání zboží v souladu s těmito minimálními dodacími lhůtami, které běží od odeslání objednávky kupujícím
   1. Dorty 10 dní předem pro objednávky odeslané do 10. hodiny ranní
   2. Makronky 36 hodin předem pro objednávky odeslané do 10. hodiny ranní
   3. Pro objednávky odeslané po 10. hodině ranní se doba dodání prodlužuje o jeden den.
  7. Po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím je možná změna termínu dodání, dle výrobních možností prodávajícího. Osobní konzultace k provedení objednávky jsou možné na tel. č. +420 723 964 110.
  8. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem s uvedením skladovacích a spotřebních podmínek, a předávacím manuálem.
  9. Veškeré zboží je prodávajícím skladováno od -21°C do -18°C či +4°C do +8°C a dodáváno při doporučených teplotách od +4 °C do +8°C.
  10.  Kupující je povinen skladovat zboží na suchém a chladném místě při teplotě od + 4°C do + 8°C, ideálně odděleně od ostatních potravin. Kupující je povinen po převzetí zboží zboží neprodleně uskladnit v odpovídajících podmínkách a tyto zajistit po celou dobu skladování.

5. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je fyzickou osobou, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů. Správcem je Lukáš Studihrad, se sídlem U Menhiru V 251, Zbuzany, PSČ 252 25, IČO: 71080465 (dále jako „správce“). Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány správcem a že nebudou předávány třetím osobám, kromě předání osobních údajů nezbytně nutných k dokončení objednávky a dodání zboží kupujícímu, tj. dopravci a v případě platby platební kartou platební společnosti.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je dodání objednaného zboží a služeb (plnění smluvních povinností správce vyplývajících ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů) a dále zpracování osobních údajů pro účely reklamy a marketingu, zasílání novinek o zboží a službách správce a zasílání obchodních sdělení prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to včetně obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky.
 3. Subjekt údajů bere na vědomí, že:
  1. zpracovávané osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
  2. osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu pro splnění povinností správce a v případě osobních údajů pro účely reklamy a marketingu a zasílání obchodních sdělení po dobu 12 měsíců od jejich poskytnutí.
  3. správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. V současné době nejsou osobní údaje zpracovávány žádným zpracovatelem. Pokud by v budoucnu došlo k pověření zpracovatele, bude o tomto subjekt údajů písemně informován.
  4. poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a z toho důvodu má subjekt údajů povinnost poskytnout potřebné osobní údaje, aby bylo možné splnit povinnosti vyplývající správci z této smlouvy. V případě poskytnutí osobních údajů pro účely reklamy a marketingu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.
  5. je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajů.
 4. Správce tímto informuje subjekt údajů, že má právo přístupu k osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, dále má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost zpracování osobních údajů subjektu údajů. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů, které jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat po správci vysvětlení, opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů.
 5. Na základě uplatnění práva subjektu údajů podle předchozího odstavce správce poskytne subjektu údajů informaci o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce v takovém případě informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a o možnosti žádat o soudní ochranu.
 6. Poskytnutí informací, sdělení nebo jiných provedených úkonů na základě žádosti subjektu údajů je bezplatné, pokud se nejedná o zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené žádosti, zejména protože se opakují.
 7. Správce dále subjekt údajů informuje, že u správce nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a že u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
 8. V případě porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít pro subjekt údajů vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude subjektu údajů zasláno správcem oznámení.

6. REKLAMACE A ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Případná práva kupujícího z vadného plnění, (dále také jako „reklamace“), budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem ČR.
 2. Vady zboží lze reklamovat u prodávajícího, a to telefonicky  na tel.: +420 723 964 110  či na mail: info@anre.cz, nejdéle však do 24 hodin od předání zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě oznámit prodávajícímu prostřednictvím osoby, která zboží doručila.
 4. V případě skrytých vad zboží, zejména vady týkající se chuti či složení výrobku, je kupující povinen vady neprodleně vytknout u prodávajícího, a to v době od 8:00 – 17:00 na tel.: +420 723 964 110. Kupující je povinen skryté vady vytknout ihned po jejich zjištění.
 5. Prodávající nepřizná kupujícímu právo z vadného plnění v případě pozdního vytčení vady.
 6. Povinnost kupujícího dodržet podmínky skladování zboží stanovených prodávajícím a těmito obchodními podmínkami při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění není dotčena.
 7. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží nebo uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 8. Kupující poskytuje záruku na výrobky do 24 hodin od předání zboží
 9. Při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je kupující povinen předložit prodávajícímu spolu se zbožím i originál dokladu o zaplacení zboží a fotografie zboží zachycující vadu zboží. Kupující je dále povinen prodávajícímu popsat, jak se vada projevuje. Dodací list je kupující povinen předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na dokladu o zaplacení zboží nebo slouží-li jako záruční doklad.
 10. Způsob vyřízení reklamace
  1. V případě nepodstatného porušení smlouvy zboží má kupující právo na odstranění vady nebo slevu z ceny zboží.
  2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny zboží nebo od smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat, co chybí nebo odstranit vadu opravou nebo dodáním nového zboží.
  3. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějící části, na opravu zboží, slevu z ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy.
  4. V případě podstatného porušení smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. V případě, že si kupující nezvolí své právo včas, má kupující práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
  5. U zboží, u kterého byla kupujícím již jeho část spotřebována nebo znehodnocena, nemůže být vyměněna za nové zboží.
  6. V případě neoprávněné reklamace může být prodávajícím požadována po kupujícím náhrada škody za vynaložené náklady nejméně však ve výši 200,-Kč.
 11. Právo kupujícího z vadného plnění zaniká
  1. Prodávající neodpovídá za vady, v případě, že:
   1. vznikly nesprávným skladováním zboží u kupujícího.
   2. uplynula záruční doba.
   3. zboží bylo upraveno, pozměněno nebo poškozeno jednáním nebo opomenutím kupujícího.
   4. k vadě zboží došlo v důsledku použití zboží kupujícím v rozporu s obchodními podmínkami, pokyny prodávajícího nebo návodem.
   5. k vadě zboží došlo v důsledku zásahu vyšší moci.
   6. zboží bylo upraveno podle požadavku kupujícího a k vadě zboží došlo nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno a kupující na svém požadavku trval přes upozornění prodávajícího.
   7. velikost makronky, zakoupené kupujícím, není rozdílná od uvedené velikosti na e-shopu o více než 10  %. Průměr makronky uvedený na internetových stránkách je pouze přibližná velikost vzhledem k ruční výrobě.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 476/2013 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákonem č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník.
 2. Případné obchodní podmínky kupujícího se na vztahy podle smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím neužijí.
 3. Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.
 4. V případě písemného doručování písemností se doručuje do bydliště/sídla adresáta. Pokud nelze písemnost doručit na adresu bydliště/sídla adresáta a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedověděl.
 5. Jazykem pro komunikaci mezi poskytovatelem a uživatelem je český jazyk.
 6. Tyto obchodní podmínky plně nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky poskytovatele.
 7. Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení.
 8. V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající tímto kupujícího informuje, že orgánem příslušným pro mimosoudní řešení sporů mezi kupujícím a prodávajícím z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění.