Anré souhlas se zpracováním osobních údajů

Sdílet
 1. Kupující, (dále jako „subjekt údajů“), potvrzením a odesláním objednávky, či vyplněním kontaktního formuláře, uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů správci Lukáš Studihrad, se sídlem U Menhiru V 251, Zbuzany, PSČ 252 25, IČO: 71080465, (dále jako „správce“), zejména popisných a identifikačních osobních údajů, a to pro účely pro účely reklamy a marketingu, zasílání novinek o zboží a službách správce a zasílání obchodních sdělení prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to včetně obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky.
 2. Subjekt údajů tímto bere na vědomí a dává správci souhlas s tím, že osobní údaje zmíněné v předchozím odstavci jsou zpracovávány správcem a že nebudou předávány třetím osobám.
 3. Subjekt údajů souhlasí s tím, že zpracováním osobních údajů subjektu údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V současné době nejsou osobní údaje zpracovávány žádným zpracovatelem. Pokud by v budoucnu došlo k pověření zpracovatele, bude o tomto subjekt údajů písemně informován.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 12 měsíců od jejich poskytnutí. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě neautomatizovaným i automatizovaným způsobem.
 5. Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a že souhlas může být kdykoliv odvolán písemným odvoláním zaslaným do sídla správce.
 6. Správce tímto informuje subjekt údajů, že má právo přístupu k osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, dále má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost zpracování osobních údajů subjektu údajů. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů, které jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat po správci vysvětlení, opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů.
 7. V případě porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít pro subjekt údajů vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude subjektu údajů zasláno správcem oznámení.
 8. Na základě uplatnění práva subjektu údajů podle předchozího odstavce správce poskytne subjektu údajů informaci o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce v takovém případě informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a o možnosti žádat o soudní ochranu.
 9. Poskytnutí informací, sdělení nebo jiných provedených úkonů na základě žádosti subjektu údajů je bezplatné, pokud se nejedná o zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené žádosti, zejména protože se opakují.
 10. Správce dále subjekt údajů informuje, že u správce nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a že osobní údaje subjektu údajů nebudou předávány do zahraničí. Rovněž u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
 11. Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajů.